دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازشناخت ساختار فرش گلدانی کرمان قرن ۱۷ بر اساس آرا بورکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/rph.2023.2004217.1039

منصور حسامی کرمانی؛ شیوا علائی یزدی