تماس با ما

رهپویه حکمت هنر

ناشر: دانشگاه سوره

وبسایت:  http://rph.soore.ac.ir/

ایمیل نشریه: 

philosophy.rahpooye@soore.ac.ir

philosophy.rahpooye@gmail.com

ایمیل سردبیر:  دکتر حسن بلخاری

hasan.bolkhari@ut.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: دکتر سمیه رمضان ماهی

ramezanmahi.s@soore.ac.ir

 


CAPTCHA Image