تعامل فرم و محتوا (یا لفظ و معنی) در ظهور زیبایی، و نقد ادبی بر پایۀ آن، در فتوحات ابن‌عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با این پرسش که آیا: برای ابن‌عربی موضوع نسبت میان لفظ و معنا یا فرم و محتوا و نحوۀ تعامل آن‌ها در ظهور زیبائی مطرح بوده یا نه؟، نیز این پرسش که: اگر برایش مطرح بوده و دیدگاه خاصی داشته آیا وی بر پایۀ این نگاه به نقد یک اثر ادبی پرداخته است یا نه؟ سراغ کتاب فتوحات رفتیم و به گشت‌وگذار در آن پرداختیم. به ناگاه در گوشه‌ای از جنگل این کتاب، با صفحاتی مواجه شدیم که وی به هر دو پرسش ما پاسخ مثبت گفته است. چکیدۀ پاسخ او به پرسش نخست این است که: زیبائی یک اثر هنری از نوع ادبی، دوساحت دارد؛ ساحت حضوری و ساحت ظهوری. به لحاظ حضوری، این زیبائی مولود لفظ یا معنا، و یا مولود حاصل جمعِ آن دو نیست بلکه مرتبط با ذات اثر هنری است که این ذات، از سنخ حضور، و متصل است به حقیقت زیبائی جهان هستی که هر گونه اثر هنری، تجلی آن حقیقت است و همزمان، حجاب و جلالِ آن جمال است. اکنون اثر هنری، مظهر و مجلای آن زیبایی است و می‌توان این ظهور زیبائی را «حسن و نکوئی» نامید. این حسن، بر اثر امتزاج لفظ ناب و معنای شگرف، حاصل می‌شود و این امتزاج، یک راز است که می‌تواند با ایجاد تحیر در مخاطب این اثر، او را از زندگی روزمره و زیستن در «جهان‌لانه» برهاند و به ساحت حقیقت زیبائی و زیبائی حقیقی نزدیک گرداند. سپس وی بر پایۀ این زیبائیِ دوساحتی، به نقد یک قطعه شعر عاشقانه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of form and content (words and meaning) in the emergence of beauty and literary criticism based on that interaction in ‘Fotouhat’ ‘Ibn-Arabi’

نویسنده [English]

  • Nasrollah Hekmat
Professor, Department of Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

We went through the Fotouhat book and scrutinized it, having this question in mind whether the relation between form and content or word and meaning and also the way they interact with each other, has been a matter of consideration for Ibn-Arabi or not. Additionally, assuming that it has been a matter of consideration for him and he has had a specific point of view, whether he has criticized a literary work based on his point of view or not? We came across some pages in this book intrusively, in which our two concerns have been addressed with a ‘yes’ answer. The gist of his elaborate answer to our first question is that the beauty of an artistic work has two scopes: Presential Scope and Epiphanic Scope. Regarding the presence, this beauty does not have something to do with words or meaning or a combination of them. However, this is related to the essence of that artistic work which is derived from the presential scope and joined to the truth of the beauty of the world of being, every artistic work is the emergence of that truth and simultaneously signifies the brilliance and coverage of that emergence. Now, artistic work is a pure indicator of that beauty. Therefore, this emergence of beauty can be named ‘goodness and virtue’.
This goodness is achieved due to a combination of pure word and prodigious meaning. Furthermore, this combination is a mystery which can indulge the viewers of this work from living everyday life in their ‘worldly-nest’ and draw them close to the scope of the truth of beauty and truthful beauty. Then, he begins to criticize a piece of the romantic poem based on this two-scope beauty.
We went through the Fotouhat book and scrutinized it, having this question in mind whether the relation between form and content or word and meaning and also the way they interact with each other, has been a matter of consideration for Ibn-Arabi or not. Additionally, assuming that it has been a matter of consideration for him and he has had a specific point of view, whether he has criticized a literary work based on his point of view or not? We came across some pages in this book intrusively, in which our two concerns have been addressed with a ‘yes’ answer. The gist of his elaborate answer to our first question is that the beauty of an artistic work has two scopes: Presential Scope and Epiphanic Scope. Regarding the presence, this beauty does not have something to do with words or meaning or a combination of them. However, this is related to the essence of that artistic work which is derived from the presential scope and joined to the truth of the beauty of the world of being, every artistic work is the emergence of that truth and simultaneously signifies the brilliance and coverage of that emergence. Now, artistic work is a pure indicator of that beauty. Therefore, this emergence of beauty can be named ‘goodness and virtue’.
This goodness is achieved due to a combination of pure word and prodigious meaning. Furthermore, this combination is a mystery which can indulge the viewers of this work from living everyday life in their ‘worldly-nest’ and draw them close to the scope of the truth of beauty and truthful beauty. Then, he begins to criticize a piece of the romantic poem based on this two-scope beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Work
  • Words and Meanings
  • Beauty
  • Presence
  • Emergence
  • Art Criticism