فهرست داوران 1401

داوران فعال در نشریه در سال 1401

 
نام داور
تخصص
سمت/سازمان
ایمیل دانشگاهی
آژند، یعقوب
تاریخ هنر ایران
استاد، گروه مطالعات عالی دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران
yazhand@ut.ac.ir
ابوالقاسمی، محمدرضا
اسطوره شناسی، زیبایی شناسی
استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، ایران
mr.abolghassemi@ut.ac.ir
اسدی، مهیار
پژوهش هنر
استادیار و عضو هیئت علمی گروه نقاشی و مجسمه‌سازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
mahyar.asadi@ut.ac.ir
بلخاری، حسن
فلسفه و حکمت هنر
استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، تهران، ایران
hasan.bolkhari@ut.ac.ir
پیراوی ونک، مرضیه
فلسفه هنر
دانشیار دانشکده پژوهشهای عالی هنر، دانشگاه اصفهان، ایران
m.piravi@aui.ac.ir
خاکسار، علی
حکمت هنر اسلامی
استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
alikhaksar@ut.ac.ir
دادور، ابوالقاسم
حکمت هنر اسلامی
استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ghadadvar@yahoo.com
رجبی، محمدعلی
حکمت هنر اسلامی
استادیار، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، تهران، ایران
m.a_rajabi@yahoo.com
رمضان ماهی، سمیه
فلسفه و حکمت هنر
استادیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران
ramezanmahi.s@soore.ac.ir
شاد قزوینی، پریسا
پژوهش هنر
دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
shad@alzahra.ac.ir
عسلی، زهرا
فلسفه و حکمت هنر اسلامی
استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره ، تهران، ایران.
z.asali@soore.ac.ir
فدوی، سید محمد
پژوهش هنر
استاد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
fadavi@ut.ac.ir
فنائیان، تاجبخش
پژوهش هنر
دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
fanaiean@ut.ac.ir
قاضی زاده، خشایار
پژوهش هنر
استادیار گروه هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
khashayarghazizadeh@yahoo.com
لاله، عبدالحسین
پژوهش هنر
عضو هیات علمی فرهنگستان هنر، تهران، ایران
lalehhosein@gmail.com
محمدی، مهدی
مطالعات تطبیقی هنر اسلامی
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران ایران
mahdi.mohammadi@soore.ac.ir
محمدی وکیل، مینا
پژوهش هنر
گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران،  ایران
minavakil@gmail.com
محمودی بختیاری، بهروز
ادبیات نمایشی
دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mbakhtiari@ut.ac.ir
مصدری، فاطمه
فلسفه هنر
استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران
famasdarii@gmail.com
مهدوی نژاد، محمدجواد
معماری اسلامی
استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahdavinejad@modares.ac.ir
نامورمطلق، بهمن
اسطوره شناسی
رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
bnmotlagh@yahoo.fr
نقره کار، عبدالحمید
معماری اسلامی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
a_noghrekar@iust.ac.ir
هوشیار، مهران
پژوهش هنر اسلامی
دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران
houshiar@soore.ac.ir