اهداف و چشم انداز

هدف نشریه دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر، تحقیق و پژوهش در باب مبانی، اصول، تحلیل و تأویل، مکاتب، زیبایی شناسی، روشها و تاریخ هنر دینی بویژه هنر اسلامی از منظر حکمت، کلام، عرفان و فلسفه است. بر اساس چنین هدفی، موضوع نشریه شامل انواع رویکردهای فکری، فلسفی و حکمت شرقی در تولید و ادراک آثار هنری در تمدن های ایران، کشورهای اسلامی، هند، مالزی، سنگاپور، چین، کره، و ژاپن، از دوران کهن تا امروز است که با رویکردهای تفکر دینی، سنتی، مذهبی و شرقی تولید می شوند.

از مهمترین اهداف این نشریه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تبیین حکمی هنر در مفهوم کلی آن
  • تحقیق و تبیین مبانی حکمی هنر دینی
  • تحقیق و تبیین حکمت هنر و معماری اسلامی و ایرانی
  • تحقیق و تبیین عناصر و مکاتب علم الجمال دینی و اسلامی
  • کشف و تحقیق در باب نظریه های هنر و زیبایی شناسی از متظر حکمت و الهیات دینی
  • تحقیق و تأمل در حوزه تاریخ هنر دینی و به ویژه هنر اسلامی
  • تحقیق در باب سبکها و مکاتب هنری در تمدن اسلامی و به ویژه هنر اسلامی
  • تحقیق و پژوهش در باب سیر هنری و زیبایی شناختی در جهان اسلام با تأمل بر رویکردهای آینده محور