فهرست داوران 1402

اسامی داوران 1402

نام داور

تخصص

سمت/سازمان

ایمیل دانشگاهی

آژند، یعقوب

تاریخ هنر ایران

استاد، گروه مطالعات عالی دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

yazhand@ut.ac.ir

ابوالقاسمی، محمدرضا

اسطوره شناسی، زیبایی شناسی

استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، ایران

mr.abolghassemi@ut.ac.ir

اسدی، مهیار

پژوهش هنر

استادیار و عضو هیئت علمی گروه نقاشی و مجسمه‌سازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mahyar.asadi@ut.ac.ir

اسلامی، سید غلامرضا

معماری اسلامی

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، ایران

gheslami@ut.ac.ir

امینی، رحمت

هنر اسلامی، تئاتر، سینما

استادیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، ایران

rahmatamini@ut.ac.ir

بلخاری، حسن

فلسفه و حکمت هنر

استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، تهران، ایران

hasan.bolkhari@ut.ac.ir

پروانه پور، مجید

پژوهش هنر

عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر، تهران، ایران

mp291358@gmail.com

پیراوی ونک، مرضیه

فلسفه هنر

دانشیار دانشکده پژوهشهای عالی هنر، دانشگاه اصفهان، ایران

m.piravi@aui.ac.ir

حیدری، شاهین

معماری

استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

shheidari@ut.ac.ir

خاکسار، علی

حکمت هنر اسلامی

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

alikhaksar@ut.ac.ir

دادور، ابوالقاسم

حکمت هنر اسلامی

استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ghadadvar@yahoo.com

رجبی، محمدعلی

حکمت هنر اسلامی

استادیار، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، تهران، ایران

m.a_rajabi@yahoo.com

رمضان ماهی، سمیه

فلسفه و حکمت هنر

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

ramezanmahi.s@soore.ac.ir

رهبرنیا، زهرا

پژوهش هنر

دانشــیار پژوهــش هنــر، دانشــکدۀ هنــر، دانشــگاه الزهــرا،
تهــران، ایــران

z.rahbarnia@alzahra.ac.ir

شاد قزوینی، پریسا

پژوهش هنر

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

shad@alzahra.ac.ir

طبسی، محسن

فلسفه هنر اسلامی

دانشیار دانشکده هنر و معماری اسلامی مشهد، ایران

mohsentabasi@mshdiau.ac.ir

طهوری، نیره

پژوهش هنر

عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، تهران، ایران

n.tahoori@aria.ac.ir

عسلی، زهرا

فلسفه و حکمت هنر اسلامی

استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره ، تهران، ایران.

z.asali@soore.ac.ir

فدوی، سید محمد

پژوهش هنر

استاد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

fadavi@ut.ac.ir

فنائیان، تاجبخش

پژوهش هنر

دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

fanaiean@ut.ac.ir

قاضی زاده، خشایار

پژوهش هنر

استادیار گروه هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

khashayarghazizadeh@yahoo.com

قیومی بیدهندی، مهرداد

معماری اسلامی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، تهران، ایران

m-gayyoomi@ut.ac.ir

لاله، عبدالحسین

پژوهش هنر

عضو هیات علمی فرهنگستان هنر، تهران، ایران

lalehhosein@gmail.com

محمدزاده، مهدی

معماری اسلامی

استاد، عضو گروه هنرهای اسلامی دانشگاه تبریز، ایران

m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir

محمدی، مهدی

مطالعات تطبیقی هنر اسلامی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران ایران

mahdi.mohammadi@soore.ac.ir

محمدی وکیل، مینا

پژوهش هنر

گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، تهران،  ایران

minavakil@gmail.com

محمودی بختیاری، بهروز

ادبیات نمایشی

دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mbakhtiari@ut.ac.ir

مصدری، فاطمه

فلسفه هنر

استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

famasdarii@gmail.com

مهدوی نژاد، محمدجواد

معماری اسلامی

استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mahdavinejad@modares.ac.ir

نامورمطلق، بهمن

اسطوره شناسی

رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

bnmotlagh@yahoo.fr

نقره کار، عبدالحمید

معماری اسلامی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

a_noghrekar@iust.ac.ir

هوشیار، مهران

پژوهش هنر اسلامی

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

houshiar@soore.ac.ir