جایگاه علی ابن ابیطالب در رؤیای سلطان‌علی مشهدی بر اساس نظریۀ وحی فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

10.22034/rph.2023.2016507.1051

چکیده

سلطان‌علی مشهدی، خوشنویس شهیر عهد تیموری و بزرگ استاد قلم نستعلیق که نامش بر تارک هنر ایران‌زمین نقش بسته، در رسالۀ پرآوازۀ خویش، صراط السطور، چنین مذکور داشته که نیّت روزۀ علی ابن ابیطالب(ع) کرده، شبی در عالم رؤیا (خواب)، علی ابن ابیطالب(ع) به خواب او آمده و اسرار خط به وی آموخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته، می‌کوشد با تفسیر روایت رؤیای سلطان‌علی مشهدی بر مبنای نظریۀ وحی حکیم ابونصر فارابی، جایگاه علی ابن ابیطالب(ع) را در رؤیای محل بحث مورد واکاوی قرار داده، تأویل نماید. فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، نخستین فیلسوف در سیر تاریخ فلسفۀ اسلامی است که به نحوی روشمند، به تبیین مسئلۀ وحی پرداخته، با توسل به رؤیا، امکان تجربه وحیانی را تبیین می‌نماید. بیانی که در تاریخ فلسفۀ اسلامی تبدیل به بنیاد اندیشۀ فلاسفۀ بزرگ اسلامی گشته، پرورانده و به اوج خود می‌رسد. این مقاله در پی پاسخ به پرسش چیستی جایگاه علی ابن ابیطالب(ع) در رؤیای سلطان‌علی مشهدی بر مبنای نظریۀ وحی فارابی، ابتدا با نگاهی اجمالی به آراء فارابی خاصّه نظریۀ وحی وی پرداخته، در ادامه با گزارش روایت رؤیای یادشده و همچنین بسترهای فکری آن به مسیر خود ادامه می‌دهد. در گام بعدی، پژوهش کنونی جایگاه علی ابن ابیطالب(ع) را بر اساس آراء ابونصر فارابی و بر مبنای نظریۀ وحی او مورد مطالعه قرار داده، سرانجام نشان می‌دهد که علی ابن ابیطالب(ع) در روایت رؤیای مذکور در مقام عقل فعال (عقل دهم) ظاهر شده، حلقۀ وصل عالم ملک با ملکوت و همچنین طریق انتقال معرفت و فیض الهی به قلب و جان هنرمند خوشنویس است. ‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Ali Ibn Abi Talib in Sultan Ali Mashhadi’s Dream Based on Farabi’s Revelation Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sina Dorafshani 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 Department of Ph.D. student in Advanced Studies in Art, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Handicrafs and Islamic Arts, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The second Iranian script of Persian calligraphy, Nastaliq, gradually emerged in the late 7th and early 8th centuries AH. For this reason, the Timurid period is considered one of the most important periods in the development of the Nastaliq script. A famous calligrapher in the Timurid era and the great master of Nastaliq script, Sultan Ali Mashhadi (1437-1520 CE), whose name is imprinted on Iranian calligraphy mentioned in his famous treatise, “Serat al-Sotour”, that he had had a great passion for calligraphy to such an extent that he had decided to fast for Ali Ibn Abi Talib, the first Imam of Shiites so that his calligraphy could reach to the highest point. After that, one night, he dreamed of Ali Ibn Abi Talib in his dream, observing his handwriting and teaching him the secrets of calligraphy. This research, based on the mentioned dream, and using a descriptive-analytical method and through documentary studies and library sources, aims to interpret the story of Sultan Ali Mashhadi’s dream by considering Hakim Abu Nasr Farabi’s Theory of Revelation to analyze the role of Ali Ibn Abi Talib in Sultan Ali Mashhadi’s dream.
The founder of Islamic philosophy, Hakim Abu Nasr Farabi, was the first philosopher in the history of Islamic philosophy who methodically illuminated the issue of revelation and subsequently the prophethood mission. In his view of Revelation Theory, he explains the possibility of revelatory experience by resorting to dreams. This view has been developed and become the foundation of the great Islamic philosophers’ thoughts in the history of Islamic philosophy. To clarify the role of Ali Ibn Abi Talib in Sultan Ali Mashhadi’s dream based on Farabi’s Revelation Theory, this article first casts a glance at Farabi’s views, especially his Theory of Revelation, and then continues the research by discussing the previously mentioned dream and its intellectual basis.
In the next step, the role of Ali Ibn Abi Talib is studied based on Abu Nasr Farabi’s views and his Theory of Revelation. Finally, according to the analyses and documentation represented in the last part of the study, this research shows that Ali Ibn Abi Talib not only appeared in Sultan Ali Mashhadi’s dream as the active intellect (the tenth intellect) in Farabi’s Revelation Theory but also had the same responsibility. In this role, Ali Ibn Abi Talib, as the active intellect, connects the material world with the transcendental one and provides the possibility of transferring knowledge and divine grace to the heart and soul of the calligrapher. Sultan Ali Mashhadi, who left behind his materialistic and mundane interests by fasting, made it possible to receive divine grace in his dream through the guidance of Ali Ibn Abi Talib.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nastaliq
  • Sultan Ali Mashhadi
  • Dream
  • Theory of Revelation
  • Farabi