اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947
0000-0003-3337-065X

سردبیر

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر، حکمت اسلامی، حکمت و هنر شرق استاد، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

ut.ac.ir/fa
hasan.bolkhariut.ac.ir
0000-0002-6304-4815

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و هنر ایران استاد، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947
0009-0003-0685-7320

حسن بلخاری قهی

فلسفه هنر و زیبایی شناسی، حکمت اسلامی، حکمت و هنر شرق استاد، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

ut.ac.ir/fa
hasan.bolkhariut.ac.ir
0000-0002-6304-4815

سید غلامرضا اسلامی

معماری اسلامی استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
gheslamiut.ac.ir
0000-0002-1334-5986

مصطفی گودرزی

تاریخ هنر، هنرهای تجسمی استاد، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

ut.ac.ir/fa
mostafagoudarziut.ac.ir
0000-0002-4076-3147

محمد خزایی

هنر اسلامی استاد، گروه گرافیک ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0002-7810-522X

مهران هوشیار

هنرهای صناعی، هنر اسلامی دانشیار، عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
0000-0001-8166-0294

عبدالحمید نقره کار

معماری و شهرسازی، معماری اسلامی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

islamicarchitecture.ir/
a_noghrekariust.ac.ir
0000-0002-3581-0834

مرضیه پیراوی ونک

فلسفه هنر دانشیار، گروه پژوهشهای عالی هنر و فلسفه هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

www.aui.ac.ir/
m.piraviaui.ac.ir
0000-0002-9527-6347

سید رضی موسوی گیلانی

فلسفه هنر دانشیار، گروه فلسفه و حکمت هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران.

urd.ac.ir/fa/
dr.mousavigilaniitaihe.ac.ir
0000-0001-8082-8534

مینا صدری

پژوهش هنر دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران، دانشکده نقاشی و مجسمه سازی. تهران، ایران.

ut.ac.ir/fa
mina.sadriut.ac.ir
0009-0005-6120-0422

محمدعلی رجبی

نگارگری اسلامی، هنر اسلامی، پژوهش هنر استادیار گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

shahed.ac.ir/
m.a_rajabiyahoo.com
0000-0003-1451-9658

زهرا عسلی

فلسفه هنر، حکمت اسلامی استادیار، گروه تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
z.asalisoore.ac.ir
0000-0002-9133-5847

سمیه رمضان ماهی

فلسفه هنر، حکمت اسلامی، حکمت شرق، هنر هند استادیار، گروه تصویرسازی، دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
ramezanmahi.ssoore.ac.ir
0000-0003-1343-9322

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ماندانا برکشلی

تاریخ هنر شرق، هندشناسی استاد، گروه هنر و طراحی کاربردی، دانشگاه مالری، استرالیا.

thecustodianus.com/
mandanaucsiuniversity.edu.my
0000-0001-5083-4562

امیرحسین ذکرگو

هنرهای زیبا، تاریخ هنر و زیبایی شناسی استاد، دانشکده مطالعات تاریخی و فلسفی، دانشگاه ملبورن، استرالیا.

www.zekrgoo.com
ahzekrgoogmail.com
006016 601 3423

مدیر نشریه

سمیه رمضان ماهی

فلسفه هنر، حکمت اسلامی، حکمت شرق، هنر هند استادیار، گروه تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

www.soore.ac.ir
ramezanmahi.ssoore.ac.ir
0000-0003-1343-9322